Upravit stránku

Vysoká produktivita klade před manažery úkol na radikálně jiné úrovni zvládnout faktor výrobního času. Mnoho firem dnes staví HOSPODAŘENÍ s výrobním časem do středu zdrojů, které v sobě mají potenciál produktivity, jehož naplňování je takřka nekonečné.

Služby, které na tomto poli nabízíme, vycházejí z ověřených postupů, které byly poprvé zavedeny v japonských automobilkách a které jsou známy pod výrazem Toyota Productions Systems (TPS). S těmito metodami a postupy se dnes setkáváme nejen v automobilovém průmyslu (kde se staly takřka standardem), ale můžeme jejich aplikace nalézt i v jiných výrobních odvětví a dnes již dokonce i v segmentu obchodu, služeb a administrativy.

Kdy je vhodná chvíle využít našich služeb?

 • Když Vás trápí komplikované materiálové toky, nízká kvalita, komplikovaná struktura řízení, pomalé výměny na strojích či jejich vysoká poruchovost.
 • Když jen s obtížemi naplňujete požadavky svých zákazníků.
 • Když chcete zvýšit svoji atraktivitu jak vůči potenciálním novým zákazníkům, tak vůči svým zaměstnancům.
 • Když chcete posílit hospodářské výsledky Vaší firmy.
 • Když chcete mít kvalitní přehled o procesech, které se u Vás v organizaci dějí.
 • Když chcete mít přesný sběr dat a informací.
 • Když chcete změnit kompetence Vašich pracovníků tak, aby mohli být více samostatní.

Štíhlou výrobu v našem poradenském pojetí chápeme jako horizont, k němuž v organizaci postupujeme uplatňováním celé řady metod a nástrojů, které nepojímáme jako dogma, ale vidíme je vždy firemní perspektivou. Zároveň ale vždy trváme na systémovém pohledu, neboť zkušenost nás dostatečně přesvědčila o tom, že "náhodné" vybrání a zavedení jedné metody - bez provázanosti s organizačním prostředím firmy - takřka nikdy nevede k vytouženým cílům, ale spíše naopak, v konečném důsledku je vyhodnoceno jako zbytečné plýtvání časem, silami a důvěrou zaměstnanců.

  Mezi metody a nástroje štíhlé výroby, které pomáháme organizacím implementovat, řadíme

  • 1. Základní úroveň - změna prostředí

   Samostatné výrobní týmy / business týmy

   Uvědomujeme si, že schopnost rychle reagovat na měnící se potřeby a požadavky zákazníků je do velké míry dána vnitřním organizačním upořádáním podniku. Postup, který nabízíme, míří k fraktálově členěné organizaci bez zbytečných hierarchických stupňů. Základ tvoří business týmy, což jsou multiprofesní týmy, jejichž hlavní náplní je řídit svůj úsek výroby, který je dále rozdělen do x počtu samostatných výrobních týmů. Máme zkušenost s tím, že práci pak lze rychleji a přesněji organizovat, měřit a především hodnotit.

   Komplexní výrobní software

   Produktivitu práce nelze zvyšovat, pokud nebudeme mít celou řadu ukazatelů, z nichž budeme sbírat měřitelné výstupy. Lidé mají tendenci chovat se podle měřítek, kterými je sledujeme. Software, který nabízíme, akceptuje originální podmínky každé organizace, je vytvořen v uživatelsky dostupném prostředí Microsoft Office, případně v MySQL. Umožňuje pracovat s výstupy z výroby, umožňuje její plánování a řízení.

   Motivační systém/týmové odměňování

   Týmové odměňování je alfou a omegou celého systému štíhlé výroby. Pracovníci ve výrobě musí být přímo finančně zainteresování na zvyšování produktivity. Odměňovací systém, který implementujeme, je v podstatě třísložkový, z čehož cca 40% mzdy je proměnlivá tzv. týmová prémie, která je závislá na produktivitě každého samostatného výrobního týmu. Týmová prémie každého týmu roste či klesá podle toho, jak tým snižuje své režijní (neproduktivní) časy.

   Normy

   Přesné normy, kterým lidé věří, a které odpovídají situaci, jsou podmínkou pro založení spravedlivého odměňovacího systému. Moderní normovací systémy pracují buď na bázi předem určených pohybových časů (MTM), nebo za svůj základ berou sekvenční pohyby přemisťování objektů (MOST). Podstatné u obou systémů je, že eliminují subjektivní činitele, které byly hlavním nedostatkem měření norem dle časových studií.

   Výběr a trénink lidí

   Mají-li metody štíhlé výroby dobře fungovat, je nutný kvalitní výběr lidí, a to jak na pozice mluvčích samostatných výrobních týmů, tak do business týmů. Bez permanentního tréninku a školení všech pracovníků výroby pak není nikdy možno dosáhnout konkurenčních výhod podniku se štíhlou výrobou. Systém štíhlé výroby bez toho nelze zavést a už vůbec ne udržet.

  • 2. Další úroveň - metody pro výrobní týmy

   Zlepšování procesů

   Jsou-li týmy vytvořeny, je-li jejich snaha pravidelně ceněna odměňovacím systémem, lze bez velké námahy zavést systém zlepšování procesů, neboť každé zlepšení, na které tým přijde a které také zrealizuje, povede k zproduktivnění procesu, kterého je vlastníkem, a tím i k zvýšení jeho produktivity.

   Systém řízení Balanced Scorecard (BSC)

   BSC nabízíme jako ucelený systém strategického řízení firmy, který je založen především na měřitelných a sledovaných aktivitách, jejichž realizací firma dosahuje svých strategických cílů.

   Vizuální management

   Vizuální řízení je metoda, která využívá různé prostředky, pomocí nichž může každý zaměstnanec rychle a snadno rozpoznat stav procesu, standardy a případné odchylky. Komplexní vizuální management podporuje předávání a sdílení informací bez zbytečných časových ztrát, týmovou práci, projektové řízení, kontrolu. K vizuálnímu managementu se využívají informační tabule, obrázková dokumentace, barvené označení abnormalit apod.

   Simulace - štíhlé toky materiálu

   Projektování štíhlých pracovišť se dnes již málokdy obejde bez využití softwarové podpory. Nabízíme možnost modelování lay-outu, logistických toků apod.

   Kanban

   Metoda, která činí tým méně závislým na jeho okolí. Nutí ho k samostatnosti v plánování. Jde o využití principu tahu, kdy se vyrábí pouze to, co je potřeba s ohledem na potřeby interních a externích zákazníků. Tam, kde chceme principy kanbanu uplatnit, vytvoříme regulační okruhy, v nichž regulujeme pomocí kanbanových karet zásoby a určujeme pořadí výroby jednotlivých komponentů.

   TPM - totálně produktivní údržba

   Údržba strojů je významným potenciálem ke zvyšování produktivity každého podniku. Proto slovo "produktivní". Program TPM se zaměřuje na eliminaci ztrát které vznikají díky "strojům" - díky neproduktivně prováděné údržbě.

   5 S

   Program 5 S označuje základních 5 principů péče o pracoviště a týmové teritorium. Jsou to: úklid, pořádek, čištění, standardizace, disciplína. V rámci jednotlivých "S" týmy provádějí kroky, které napomáhají odstraňovat nedostatky v čistotě a pořádku.

   Rychlé změny

   Mnoho zbytečného času se ve výrobě spotřebuje při výměnách zařízení a nástrojů. Jedinou cestou v dnešní zakázkově orientované výrobě je zkracování doby potřebné pro provedení výměn. Rozhodujícím krokem v cestě ke zkrácení prostojů je identifikace plýtvání a využití metod k jeho odstranění.

   Týmový audit - software

   • Grafické i textové reporty, porovnávání týmů, možnosti souhrnů.
   • Definování hodnocených a hodnotitelských skupin.
   • Sledování časového vývoje v hodnocení týmu.
   • Síťový nástroj pro hodnocení týmové práce.
   • Definování parametrů hodnocení.
   • Definování sledovaných oblastí.
   • Tvorba databází otázek.
   • Hodnocení.